Convenis col·lectius

white

 

 

A BSM fomentem els espais de diàleg amb les persones representants sindicals com a  font d’escolta activa per conèixer els interessos i expectatives del personal. El conveni col·lectiu de BSM és el fruit d’aquesta interlocució continua i regula els aspectes de les relacions laborals de forma igualitària per a totes les persones de la companyia.

Els Convenis Col·lectius del Grup BSM es gestionen, negocien i se’n fa seguiment mitjançant cadascun del comitès d’empresa. Els comitès són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe del personal cada quatre anys.

El màxim òrgan de participació i diàleg entre el personal i les direccions del Grup BSM són els comitès d’empresa. Les persones representants de les empreses designades a aquest efecte es reuneixen periòdicament amb els representants del personal. La interlocució entre les dues parts és contínua i està organitzada per comissions de treball específiques on es vetlla pel compliments dels convenis i en aquest marc s’avaluen.

Pel Grup BSM, el personal és un grup d’interès amb molta rellevància, per això totes les empreses del Grup fomenten espais de diàleg constants amb les representacions dels treballadors i treballadores. Els grups de treball, comissions i comitès són els fòrums per informar, consultar i negociar. Enguany els temes més significatius han estat relacionats amb la Covid-19 i amb el teletreball.