Convenis col·lectius

white

A B:SM fomentem els espais de diàleg amb les persones representants sindicals com a  font d’escolta activa per conèixer els interessos i expectatives del personal. El conveni col·lectiu de B:SM és el fruit d’aquesta interlocució continua i regula els aspectes de les relacions laborals de forma igualitària per a totes les persones de la companyia.

Els Convenis Col·lectius del Grup B:SM es gestionen, negocien i se’n fa seguiment mitjançant cadascun del comitès d’empresa. Els comitès són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe del personal cada quatre anys.

El màxim òrgan de participació i diàleg entre el personal i les direccions del Grup B:SM són els comitès d’empresa. Les persones representants de les empreses designades a aquest efecte es reuneixen periòdicament amb els representants del personal. La interlocució entre les dues parts és contínua i està organitzada per comissions de treball específiques on es vetlla pel compliments dels convenis i en aquest marc s’avaluen.

Pel Grup B:SM, el personal és un grup d’interès amb molta rellevància, per això totes les empreses del Grup fomenten espais de diàleg constants amb les representacions dels treballadors i treballadores. Els grups de treball, comissions i comitès són els fòrums per informar, consultar i negociar. Enguany els temes més significatius han estat relacionats amb la Covid-19 i amb el teletreball.