El Canal Ètic de BSM

align-right
float-yes
color-primary
grey

 

 

Preàmbul

 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.” disposa d’un Sistema de Compliment que contribueix a garantir una gestió d´acord amb els valors i els principis ètics d´actuació i de bon govern de la companyia.

El Canal Ètic forma part del sistema de Compliment esmentat, com a canal de comunicació de consultes i suggeriments relacionats amb el Codi Ètic, però també, com a canal per a comunicar qualsevol indici d'irregularitat que estigui relacionat amb un incompliment de la normativa i del Codi esmentat.

El Canal Ètic s'ha anat adaptant als recents canvis normatius establerts per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, i per la Llei 2/2003, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En aquest sentit, el Canal Ètic forma part del Sistema Intern d'Informació de l´organització, essent la via preferent d'entrada de totes aquelles comunicacions  incloses a l'àmbit d'aplicació de la referida normativa europea i estatal, i s'hi pot accedir a través del següent enllaç.