Dret d'accés a informació pública

white

1.- Dret d'accés a informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i al Títol III del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació pública.

En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública de l´Ajuntament de Barcelona. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència de l´Ajuntament de Barcelona o al de la companyia.

grey

2.- Com cal presentar una sol·licitud d’accés a la informació pública

Qualsevol persona física més gran de 16 anys, o jurídica, pot presentar una sol·licitud. Les sol·licituds s'han de presentar, presencialment o per internet, al registre de l'Ajuntament de Barcelona, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat de la persona sol·licitant. Aquest requeriment de la Llei de transparència permet iniciar un procediment administratiu en els termes previstos per la legislació vigent, la qual cosa garanteix els drets de les persones sol·licitants pel que fa a control de terminis i la possibilitat d’interposició de recursos en cas de disconformitat; d’altra banda, requereix, segons disposa la llei, que acreditin la seva identitat.

Per formular les sol·licituds de forma presencial, cal emplenar aquesta instància i presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Barcelona. El Departament de Transparència i Bones Pràctiques municipal, determinarà quina entitat o unitat administrativa (direcció, departament, institut, empresa...) de l’Ajuntament disposa de la informació demanada, i li farà arribar la petició.

També pot formular la seva sol·licitud d´informació pública a través del formulari electrònic activat a tal efecte al Portal de Transparència de BSM.

white

3.- Més informació i accés a la presentació de sol·licituds en línia

El tràmit permet demanar qualsevol informació pública de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes dependents.

S’entén per informació pública aquella informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, elaborada per l´Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats per la normativa.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d'accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

I si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions. 

Per més informació, relativa al procediment de gestió de les sol·licituds vigent, us podeu adreçar al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona en l’apartat «El dret d’accés a la informació pública».

Imatge