Normativa

white

Normativa/Instrucció

Àmbit d'aplicació BSM

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Contractació de BSM

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost)

Celebració d'espectacles en  instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum

Decret sobre l'activitat de guia de turisme (decret 5/1998, de 7 de gener)

Park Güell

Ordenança de circulació

Bicing Aparcament regulat en superfície 

Ordenança fiscal 3.1 Ajuntament de Barcelona - Servei de retirada de vehicles

 Grua Municipal

Condicions reguladores de l'accés i la utilització del servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing)

Bicing

Condicions d'accés al Parc Zoològic de Barcelona 

Zoo

Condicions d’accés al Park Güell

Park Güell

Ordenança fiscal 3.12 Ajuntament de Barcelona

Estacionament regulat

Reglament del Port Olímpic

Port Olímpic

Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (“Llei de Ports”)

Port Olímpic

Reglament de Policia Portuària de la Generalitat de Catalunya

Port Olímpic

Reglament del Port Olímpic

Port Olímpic

Normes d’ús

Estacions

Normes d’ús

Endolla

Reglament intern Aparcaments

Xarxa Aparcaments BSM

Decret 179/1995 de 13 de juny, mitjançant el qual s’aprova el Reglament obres, activitats i serveis  dels ens locals

Aprovació projectes conservació i manteniment

Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització

Aprovació projecte obres ordinàries d’infraestructures i projectes d’urbanització

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Dades personals

Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Transparència i Bon Govern

Pla Antifrau

Transparència i Bon Govern