Normativa sobre Transparència

white

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Article 45 de la Llei 19/2014 derogat per disposició derogatòria del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya. 

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. 

Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. 

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic (modificada per la Directiva 2013/37/UE) versió consolidada. 

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. 

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 relativa a les dades obertes i a la reutilització de la informació del sector públic.