Estructura retributiva

white

 

Classificació professional i esquema retributiu

La classificació professional a BSM s’estructura actualment en els grups professionals següents: del 0 al 8. D’aquests nou nivells, els compresos del 0 al 4 (tots dos inclosos) corresponen al personal exclòs del conveni col·lectiu i del 5 al 8 (tots dos inclosos) corresponen al personal subjecte a les condicions laborals establertes al conveni col·lectiu.

 

L’adscripció als diferents nivells organitzatius i grups professionals es porta a terme d’acord amb un sistema de valoració de llocs de treball que segueix la metodologia base HAY Group i periòdicament es fa un estudi de seguiment que vetlla per l’equitat interna i externa del sistema de valoració i de l’esquema retributiu vinculat a aquest barem, tant per al personal exclòs de conveni com per al personal que hi està vinculat.

 

És especialment important aconseguir coherència i equitat interna entre els dos esquemes retributius, ja que la progressivitat del model retributiu segons els nivells de classificació es pot trencar en l’espai de frontera entre els nivells més alts del conveni col·lectiu i els més baixos de l’esquema retributiu dels exclosos del conveni.

 

Personal exclòs de Conveni Col·lectiu (grups del 0 a 4)

Pertanyen al nivell 0 la directora general (alt càrrec) i les sotsdireccions generals (Econòmica-Financera i d’Operacions).

 

S’inclouen en el nivell 1 els directors i directores que són de divisió en cas que gestionin una o diverses unitats de negoci o corporatius si gestionen àrees funcionals o de serveis corporatius.

 

Al nivell 2 pertanyen els directors i directores, gerents i gerentes que, en dependència d’un directiu de nivell 0 o 1, tenen un perfil marcadament especialitzat i amb un àmbit de responsabilitat estretament vinculat als dos nivells superiors.

 

Als nivells 3 i 4 pertany el personal exclòs de conveni ben sigui responsable d’un negoci o unitat corporativa, ben sigui de caràcter tècnic, altament especialitzat, que generalment depèn dels tres nivells superiors i té una posició jeràrquica respecte als comandaments i tècnics dels nivells 5 i 6 de personal adscrit al conveni col·lectiu.

 

El sistema retributiu del personal exclòs es compon dels conceptes següents:

 

Retribució fixa o base: quantitats dineràries brutes percebudes per l’ocupant d’un lloc en el termini d’un any natural, sense integrar el complement pel lloc de treball que desenvolupa ni el variable vinculat a objectius. Té correspondència amb el nivell i grup professional que ocupa.

Complement de lloc de treball: concepte vinculat al desenvolupament d’unes responsabilitats determinades en el lloc de treball o comuns a un grup professional. En termes generals, suposa un 15% de la retribució base mitjana del grup professional i es configura com un import tancat diferent per a cadascun dels grups professionals.

Retribució variable: suma de les quantitats dineràries brutes meritades en l’exercici anterior, pagables en l’any en curs i que responen a la consecució de determinats objectius (d’empresa o individuals) durant l’any natural. La retribució variable màxima anual és un percentatge de la retribució base més el complement de lloc de treball. Els percentatges màxims de retribució variable establerts son els següents depenent del grup professional que es tracti:

Grup  0          10%-15%

Grups 1 i 2     10%

Grups 3 i 4      7%

 

Retribució total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.

 

L’aplicació d’aquest esquema (salari base i complement de lloc de treball), en la mesura en què significa modificar condicions contractuals preexistents, es pot fer de manera progressiva en el temps per als nivells 3 i 4.

 

L’aplicació dels percentatges establerts com a retribució variable màxima anual també pot ser progressiva per aquells casos en què signifiqui la modificació de condicions contractuals preexistents.

 

Per al personal exclòs de conveni, no es meriten ni es perceben conceptes vinculats a la presència, permanència a l’empresa o antiguitat ni a l’excedent sobre la jornada de treball establerta per contracte.

 

L’aplicació d’actualització salarial anual del personal exclòs és de caràcter individual i pren com a referencia l’entorn d’empreses de serveis i d’operacions tan de l’àmbit públic com del privat (mercat extern de comparació segons el barem HAY) i té en compte aspectes de deseiximent i de carrera professional.

 

Personal subjecte a Conveni Col·lectiu (grups del 5 al 8)

Al nivell 5 pertanyen els comandaments intermedis i els tècnics experts.

 

Al nivell 6 pertanyen els coordinadors i les coordinadores i els llocs de treball especialitzats.

 

Als nivells 7 i 8 pertany el personal operatiu, l’administratiu i de manteniment de les diferents unitats de negoci.

 

El sistema retributiu està basat en diferents conceptes. A continuació s'agrupen per naturalesa de l’ingrés en tres grans apartats:

 

Conceptes fixos: el sou base, el complement de lloc de treball, el plus conveni i les pagues extres componen aquest grup de conceptes. També s’inclouen en aquest grup els que retribueixen l’antiguitat per biennis i quinquennis o per biennis i quadriennis segons els conveni col·lectiu d’aplicació.

Altres conceptes no fixos o plusos: són els que retribueixen prestacions de caràcter puntual, com ara les hores extres, o que depenen del fet que es produeixi la condició que els motiva i que en condiciona l’import, com ara el menyscapte de diners o aspectes relacionats amb el quadrant de treball, entre d’altres.

També s’inclouen en aquest grup els conceptes lligats a la presència o a la manca d’absentisme.

Retribució variable: igual que el personal exclòs, és la suma de les quantitats dineràries brutes meritades en l’exercici anterior, pagables en l’any en curs i que responen a la consecució de determinats objectius (d’empresa o individuals) durant l’any natural. La retribució variable és un percentatge respecte dels conceptes fixos. Els percentatges oscil·len entre l’1 i el 6% dels conceptes fixos (sense antiguitat), segons el grup professional i el lloc de treball.

Retribució total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.