El Codi Ètic de B:SM

align-right
float-yes
color-primary
grey

Preàmbul

El propòsit del Grup BSM és millorar la qualitat de vida de les persones i generar experiències positives per construir una Barcelona saludable i capdavantera. A més, tenim la visió de ser referents en gestió pública de serveis de valor afegit, de la qual tots els grups d’interès ens sentim orgullosos.

Per fer-ho, ens fonamentem en uns valors i uns principis d’actuació que formen la nostra identitat corporativa i que impregnen i defineixen la nostra filosofia d’actuació i decisió.

Aquests valors i principis es desenvolupen al nostre Codi Ètic, que és molt més que un reflex de la nostra manera de ser i d’actuar: és la pedra angular de la nostra cultura corporativa. Esdevé la clau de volta del nostre Sistema d’Integritat i Compliment i la guia de referència sobre la conducta esperada del col·lectiu de persones professionals que formem part del Grup BSM, en l’exercici de les nostres funcions i en les relacions amb els grups d’interès.

Amb aquest document, elaborat de forma multidisciplinària i amb voluntat inspiradora, orientadora i simplificadora, renovem i reafirmem el nostre model de governança, adaptant-lo als nous requeriments i a una estratègia corporativa emmarcada per criteris/paràmetres ESG (Environmental, Social and Governance / Ambientals, Socials i de Bona Governança).

white

1. Objecte 

Les finalitats principals d’aquest document són les següents:

  • Enfortir i consolidar el compromís del Grup BSM amb una cultura corporativa ètica i fonamentada en els nostres valors.
  • Esdevenir una declaració formal i expressa d’aquests valors, principis d’actuació i comportaments desitjats del Grup BSM.
  • Esdevenir una declaració formal del compromís del Grup BSM de respecte i protecció dels drets humans, i de resposta davant la seva eventual vulneració.
  • Proporcionar als treballadors i treballadores un full de ruta per a la resolució dels dilemes i els conflictes ètics que ens puguin sorgir.
  • Establir de manera concisa i entenedora les pautes que han de guiar l’actuació i els comportaments dels treballadors i treballadores del Grup en el desenvolupament de la nostra activitat professional, i la de tercers que es relacionin amb nosaltres.
grey

2. Àmbit d’aplicació

Respecte a l’àmbit objectiu, aquest Codi Ètic és aplicable a les empreses del Grup B:SM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A.

La finalitat és que tots els treballadors i treballadores del Grup BSM tinguem a mà el Codi Ètic, el coneguem, el respectem i ajustem les nostres actuacions als valors, principis i pautes de comportament que s’hi estableixen.

Per aquest motiu impulsarem accions de comunicació i difusió per donar a conèixer el Codi Ètic a tots els treballadors i treballadores del Grup. A més, també se’n promourà el coneixement i la difusió a la resta dels grups d’interès amb els quals ens relacionem.

D’altra banda, l’aplicació territorial del Codi Ètic s’estén a qualsevol àmbit geogràfic on l’organització desenvolupi les seves activitats.

Imatge
Codi Ètic
white

3. Model ètic del Grup B:SM

3.1 Els nostres valors

L’estructura del Codi Ètic parteix dels nostres valors i a partir d’aquí es van desplegant els principis d’actuació i els comportaments desitjats.

Els nostres valors són la nostra identitat, la brúixola que orienta les nostres accions. Els principis d’actuació són les regles generals que han de guiar la nostra conducta per a l’assoliment dels valors.

white
large
Imatge

Excel.lència

Treballem amb coneixement expert, escoltant activament i desenvolupant els talents per generar les millors experiències de la nostra clientela i ciutadania.

large
Imatge

Integritat

Rendim comptes des de la coherència, la responsabilitat i la transparència.

large
Imatge

Compromís

Ens impliquem amb passió amb la ciutadania, la clientela, els companys i les companyes i amb l'entorn.

large
Imatge

Proactivitat

Ens anticipem i innovem per millorar cada dia de tot el que fem.

large
Imatge

Cooperació

Basem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte.

white

3.2  Els nostres principis d’actuació

De la concreció dels nostres valors es deriven els nostres principis d’actuació:

blue
VALORS PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
Excel·lència ESCOLTA ACTIVA - MILLORA CONTÍNUA - DESENVOLUPAMENT DEL TALENT
Integritat RENDICIÓ DE COMPTES - RESPONSABILITAT - COHERÈNCIA - TRANSPARÈNCIA
Compromís IMPLICACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS AMB CRITERIS ESG
Proactivitat ANTICIPACIÓ - INNOVACIÓ
Cooperació CONFIANÇA - COL·LABORACIÓ - RESPECTE
white

3.3  Els comportaments desitjats

Dels nostres valors i principis ètics se’n deriven una sèrie de comportaments desitjats.

 

Vegeu l’Annex I del Codi Ètic

Imatge
Codi Ètic
grey

4. Acceptació i compliment del Codi Ètic

Amb l’aprovació d’aquesta nova versió del Codi Ètic, insistim i renovem el compromís de totes les persones que formem part de les empreses del Grup BSM, i també les que hi col·laboren, per tal que continuem exercint les nostres funcions i activitats en coherència i deguda atenció als valors i principis enunciats al nostre Codi Ètic.

Volem integrar conscientment els valors i principis ètics del Codi Ètic en el nostre dia a dia per desenvolupar les nostres activitats i funcions, perquè tenim la convicció que aquesta manera de fer impacta de manera directa i positiva en l’assoliment del nostre propòsit.

white

5. Seguiment, avaluació i revisió del Codi Ètic. Comissió i Canal del Codi Ètic

Per nosaltres és prioritari que el Codi Ètic sigui un document viu i, per això, li fem un seguiment i avaluació contínua.

Amb aquest objectiu, es va crear la Comissió del Codi Ètic, òrgan intern permanent, de caràcter participatiu i propositiu, que disposa del seu propi reglament de funcionament, degudament publicat.

El nostre Codi Ètic, ha esta elaborat en consonància amb els principis, les normes de conducta i el sistema de garantia i avaluació que desenvolupa el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona, que és d’aplicació supletòria.

Així mateix, el Grup BSM, disposa d’un Canal Ètic que es gestiona des de la Unitat de Compliance i Transparència – alineat amb la Bústia Ètica municipal, a disposició dels usuaris a la web municipal – que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions que s’hi efectuïn. Es tracta d’un espai de comunicació segur per mantenir contacte amb l’òrgan gestor i saber l’estat de la tramitació, garantint la indemnitat dels informants de bona fe i el respecte al principi de contradicció de les persones que resultin investigades. S’hi pot accedir a través del següent enllaç: https://bsm.canaletico.cat 

grey

6. Vigència

Aquesta nova versió del Codi Ètic ha estat aprovada pel Comitè de Direcció de B:SM en data 20 de desembre de 2021, i entrarà en vigor amb la seva publicació i posada a disposició de tots els treballadors i treballadores de les empreses del Grup B:SM.

La seva vigència tindrà caràcter indefinit, i se’n faran revisions i actualitzacions periòdicament, que seran aprovades pel Comitè de Direcció.