Línies estratègiques i estructura organitzativa

1.- Línies estratègiques

#67a581
Imatge
01.

Posicionar i actualitzar, en tot moment, la proposta de valor de BSM maximitzant els impactes positius a les parts interessades.

02.

Vetllar per l’excel·lència de l’experiència del client des de l’escolta activa, l’aprofitament de les dades i la millora contínua.

03.

Adaptar, desenvolupar i fer créixer la nostra aportació de valor per respondre a les necessitats del client aprofitant les sinergies globals de l’empresa, les oportunitats digitals, les aliances amb tercers i l’àmbit metropolità.

#67a581
Imatge
04.

Ser referents a través del nostre propòsit, valors i dels impactes positius a les parts interessades, potenciant el prestigi de BSM a través de la comunicació i la transferència de coneixement.

#7b5c7c
Imatge
05.

Consolidar el model de gestió per valors com a essència de la cultura i la governança de BSM.

06.

Impulsar, garantir i retenir el talent col·lectiu i individual necessari en cada lloc i moment segons l’evolució de l’empresa.

07.

Potenciar el model de lideratge per valors per desenvolupar les persones amb especial èmfasi en l’adaptació al canvi, la transferència de know-how i l’empoderament dels equips.

#a44635
Imatge
08.

Impulsar la millora contínua per garantir l’excel·lència dels processos i de l’experiència de les persones de forma sostenible, àgil, eficient i segura minimitzant els riscos derivats de les nostres activitats.

09.

Potenciar la transformació reforçant les sinergies de BSM, impulsant la col·laboració transversal i multidisciplinària i estandarditzant els aspectes comuns.

10.

Innovar prenent els nous paradigmes i els canvis com a oportunitats, sobre la base de models estructurals i formals d’impuls permanent (big data, models predictius, intel·ligència artificial, mètodes àgils...).

#47728b
Imatge
11.

Complir els criteris SEC (operador de mercat) assegurant l’autonomia econòmica, financera i de gestió, cercant l’equilibri econòmic de totes les activitats.

12.

Prioritzar la inversió amb retorn econòmic, social i mediambiental i impulsar polítiques de bona  governança, maximitzant els impactes positius i minimitzant els impactes negatius de les nostres activitats en totes les parts interessades i en el territori amb mirada a curt, mig i llarg termini.

white

2.- Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de BSM està basada en dos grans eixos:

 1. L’estructura de decisió
 2. L’estructura de gestió
 1. L’estructura de decisió o de govern:
 • Consell d’Administració: és el màxim òrgan de decisió de l’empresa. Està composat per un màxim de quinze membres i es reuneix cada trimestre a convocatòria del seu president o de la directora general. El Consell d’Administració té atribuïdes totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació de la companyia, el control i la supervisió de la gestió, així com en els que estan fixats de manera estatutària.

Presidenta: Il.lma.Sra. Laia Bonet i Rull              primeratinencia@bcn.cat             Currículum Vitae

Vicepresident: Il.lm.Sr. Jordi Valls Riera
  

Consellers/ res:

Il.lm. Sr. David Escudé Rodríguez
Il.lma. Sra. Victòria Alsina Brugués
Il.lma. Sra. Francina Vila Valls
Il.lm. Sr. Joan Rodríguez Portell
Il.lm. Sr. Jordi Martí Galbis
Il.lm. Sr. Pau González Val
Il.lma. Sra. Janet Sanz Cid
Il.lm. Sr. Guillermo López Ginés
Il.lma. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez
Il.lm. Sr. Jordi Castellana i Gamisans
Il.lm. Sr. Daniel Sirera Bellés
Il.lma. Sra. M. Ángeles Esteller Rueda
Il.lm. Sr. Xavier Patón Morales

Secretari:

Sr. Jordi Cases Pallarés  

 

Directora General: responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió de la companyia. Es reuneix periòdicament amb la presidència de l’empresa per portar a terme el seguiment i funcionament de B:SM, així com dels projectes municipals en que participa o pot participar la companyia. En aquestes reunions es preparen també els continguts del Consell d’Administració.

L’estructura de gestió

Encapçalada per la directora general, l’organització s’articula a l’entorn de tres Sotsdireccions Generals: la Sotsdirecció General d’Operacions, la Sotsdirecció General Econòmica-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius i la Sotsdirecció General de Client, Estratègia i Transformació.

La Sotsdirecció General d’Operacions fomenta i vetlla per l’eficiència i la qualitat en la prestació dels diferents serveis encomanats i gestionats per les divisions de negoci. També detecta noves oportunitats de negoci i gestiona, de manera eficient els encàrrecs que l’Ajuntament pugui fer a BSM.
A més, lidera i planifica les directrius de les direccions corporatives de Centre de Suport a les Operacions i Serveis Tècnics.

La Sotsdirecció General Econòmica-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius planifica, fixa directrius i executa la política econòmica, financera, jurídica i de contractació de l’empresa, així com de les societats participades majoritàriament. Té la responsabilitat d’obtenir els recursos adequats per finançar les inversions necessàries per complir els objectius de BSM.

La Sotsdirecció General de Client, Estratègia i Transformació posa la mirada del client al centre, impulsa la transformació digital i fomenta l’ús de les dades i el coneixement dels grups d’interès per maximitzar l’aportació de valor de BSM. A la vegada, és l’àrea responsable del mesurament dels impactes de l’activitat de BSM per garantir un retorn econòmic, social i ambiental positiu. Aquesta sotsdirecció està formada per les direccions corporatives de Client, Comunicació i Màrqueting; Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Estratègia Digital; ESG i Sistemes de Gestió Integrada; Estratègia i Transformació; i la Unitat de Projectes, Aliances Globals i Ajuts.

La Direcció General coordina i guia la tasca de les tres subdireccions generals i de la Direcció de Persones. 

BSM realitza la seva aportació de valor a la ciutadania a través de diferents àrees d’activitat:

 • Cultura, lleure, natura i biodiversitat: Park Güell, Port Olímpic, Zoo, Anella Olímpica, Parc del Fòrum i Parc d’Atraccions Tibidabo.
 • Nova mobilitat: Bicing, Endolla Barcelona, la Xarxa d’Aparcaments BSM, AREA, DUM, a més de les aplicacions SMOU i SPRO per la digitalització dels serveis de mobilitat
 • Cura de la ciutadania i de l’espai públic: Agents Cívics, Parc de Montjuïc,  Estacions i Zona Bus, Grua Municipal, registre de vehicles de mobilitat personal (VMP) i cementiris de Barcelona.

Òrgans de gestió

 • Comitè de Coordinació de la Direcció General: Es reuneix setmanalment per coordinar els aspectes estratègics de la companyia. Està composat per la Direcció General, la Sotsdirecció General d’Operacions, la Sotsdirecció General Econòmic-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius, , la Direcció Corporativa de Persones, la Direcció Corporativa de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes i la Direcció Corporativa de Comunicació i Màrqueting.
 • Comitè de Direcció. Es reuneix mensualment per examinar els temes que requereixen una informació o un tractament específics i adoptar els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa. Està composat per tots els directors corporatius i de negoci de BSM.
 • Taula de contractació. Es reuneix setmanalment i és el principal instrument administratiu que assegura la correcta execució dels processos de contractació pública. Està integrada per la Direcció General, les dues Sotsdireccions Generals, la Direcció Corporativa d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres, i cadascun dels directors responsables dels contractes.
 • Comitè de Divisió. Es reuneix mensualment per fer el seguiment i coordinació de la gestió de cada divisió o negoci. També és l’òrgan que informa de les decisions adoptades pel Comitè de Direcció. Encapçalat per la direcció corresponent, està format pels responsables de les diferents àrees.

 Organigrama (última versió Febrer 2024) - Format CSV

white

 

 

Darrera actualització: Febrer 2024 

Propera actualització: Juny 2024