Línies estratègiques i estructura organitzativa

1.- Línies estratègiques

#67a581
Imatge
Vertical Timeline Icon
01.

Garantir la millora de l’experiència de la ciutadania i la clientela des de l’escolta activa, especialment en el context sanitari de ciutat.

02.

Potenciar el prestigi del servei públic ofert: seguretat, aportació de valor, comunicació i transparència, per tal de contribuir a la millora de la reputació de la ciutat.

03.

Desenvolupar els serveis amb proactivitat i adaptació al mercat, aportant valor en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per re-impulsar la ciutat després de la Covid-19.

#7b5c7c
Imatge
Timeline items icon
04.

Direcció per valors.

05.

Desenvolupar el talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització, la polivalència i l’empoderament dels equips.

#a44635
Imatge
Timeline items settings icon
06.

Potenciar sinèrgies amb visió global que impulsin la col·laboració transversal i multidisciplinar.

07.

Impulsar la millora contínua per garantir l’excel·lència, la sostenibilitat i la seguretat en la prestació del servei.

08.

Innovar permanentment de manera que es prenguin els nous paradigmes i canvis com oportunitats.

#47728b
Imatge
Timeline trending up icon
09.

Manteniment del SEC (operador de mercat) i de l’autonomia econòmica i financera.

10.

Inversió amb retorn econòmic i social.

white

2.- Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de B:SM està basada en dos grans eixos:

 1. L’estructura de decisió
 2. L’estructura de gestió
 1. L’estructura de decisió o de govern:
 • Consell d’Administració: és el màxim òrgan de decisió de l’empresa. Està composat per un màxim de quinze membres i es reuneix cada trimestre a convocatòria del seu president o de la directora general. El Consell d’Administració té atribuïdes totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació de la companyia, el control i la supervisió de la gestió, així com en els que estan fixats de manera estatutària.

  Presidenta: 

Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull 

Vicepresidenta:
  
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid

Consellers:

Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau
Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas
Il·lm. Sr. Albert Dalmau Miranda
Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez
Il·lm. Sr. Miquel Puig i Raposo
Il·lm. Sr. Jordi Coronas i Martorell
Il·lma. Sra. Elsa Artadi Vila
Il·lm. Sr. Francisco Sierra López
Il·lm. Sr. Oscar Ramírez Lara
Il·lma. Sra. Eva Parera Escrichs
Il·lma. Sra. Francina Vila Valls
Sr. Jordi Angusto Zambrano

Secretari no Conseller:  Sr.  Jordi Cases i Pallarès

Directora General: responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió de la companyia. Es reuneix periòdicament amb la presidència de l’empresa per portar a terme el seguiment i funcionament de B:SM, així com dels projectes municipals en que participa o pot participar la companyia. En aquestes reunions es preparen també els continguts del Consell d’Administració.

L’estructura de gestió

Encapçalada per la directora general, l’organització s’articula a l’entorn de dues Sotsdireccions Generals: la Sotsdirecció General d’Operacions i la Sotsdirecció General Econòmica-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius.

La Sotsdirecció General d’Operacions fomenta i vetlla per l’eficiència i la qualitat en la prestació dels diferents serveis encomanats i gestionats per les divisions de negoci. També detecta noves oportunitats de negoci i gestiona, de manera eficient els encàrrecs que l’Ajuntament pugui fer a B:SM.
A més, lidera i planifica les directrius de les direccions corporatives de Tecnologies de la Informació, Centre de Suport a les Operacions i Serveis Tècnics.

La Sotsdirecció General Econòmica-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius planifica, fixa directrius i executa la política econòmica, financera, jurídica i de contractació de l’empresa, així com de les societats participades majoritàriament. Té la responsabilitat d’obtenir els recursos adequats per finançar les inversions necessàries per complir els objectius de B:SM.

B:SM realitza la seva aportació de valor a la ciutadania a través de diferents àrees d’activitat:

 • Cultura, lleure, natura i biodiversitat: Park Güell, Port Olímpic, Zoo, Anella Olímpica, Parc del Fòrum i Parc d’Atraccions Tibidabo.
 • Nova mobilitat: Bicing, Endolla Barcelona, la Xarxa d’Aparcaments BSM, AREA, DUM, a més de les aplicacions SMOU i SPRO per la digitalització dels serveis de mobilitat
 • Cura de la ciutadania i de l’espai públic: Agents Cívics, Parc de Montjuïc,  Estacions i Zona Bus, Grua Municipal, registre de vehicles de mobilitat personal (VMP) i cementiris de Barcelona.

La Direcció General coordina i lidera alguns serveis de caràcter corporatiu que donen servei de manera transversal als diferents negocis. És el cas de la Direcció de Persones, la Direcció de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes, la Direcció Corporativa d’Atenció al Client i la Direcció Corporativa de Comunicació i Màrqueting.

Òrgans de gestió

 • Comitè de Coordinació de la Direcció General: Es reuneix setmanalment per coordinar els aspectes estratègics de la companyia. Està composat per la Direcció General, la Sotsdirecció General d’Operacions, la Sotsdirecció General Econòmic-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius, , la Direcció Corporativa de Persones, la Direcció Corporativa de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes i la Direcció Corporativa de Comunicació i Màrqueting.
 • Comitè de Direcció. Es reuneix mensualment per examinar els temes que requereixen una informació o un tractament específics i adoptar els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa. Està composat per tots els directors corporatius i de negoci de B:SM.
 • Taula de contractació. Es reuneix setmanalment i és el principal instrument administratiu que assegura la correcta execució dels processos de contractació pública. Està integrada per la Direcció General, les dues Sotsdireccions Generals, la Direcció Corporativa d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres, i cadascun dels directors responsables dels contractes.
 • Comitè de Divisió. Es reuneix mensualment per fer el seguiment i coordinació de la gestió de cada divisió o negoci. També és l’òrgan que informa de les decisions adoptades pel Comitè de Direcció. Encapçalat per la direcció corresponent, està format pels responsables de les diferents àrees.

 Organigrama (última versió Febrer 2023) - Format CSV

white

Darrera actualització: Juliol 2022
Propera actualització: Febrer 2023