Condicions Reutilització Informació

white

AVÍS LEGAL

Aquest avís recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest web titularitat de  Barcelona de Serveis Municipals, S.A., en endavant B:SM.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís, sense prejudici de les condicions particulars que puguin ser aplicades a alguns continguts o serveis concrets del web.

B:SM, permet la reutilització dels continguts i de les dades, per a finalitats comercials i no comercials, per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes a l’article 8 de la Llei 37/2007 (segons la redacció de la Llei 18/2015) de citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data de l’última actualització, finalitats concretes d’ús en el cas que s’incloguin dades de caràcter personal, així com també la prohibició de revertir qualsevol procediment de dissociació de dades.

 

Condicions de la reutilització de la informació

 • Es permet la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra, que és la que preval.
 • Cal citar sempre el nom de l’autor o del titular dels drets: B:SM.
 • La reutilització d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre el codi de les pàgines, llevat que hi hagi autorització expressa i per escrit de B:SM.
 • B:SM (Barcelona de Serveis Municipals, S.A.) és una marca legalment registrada. En queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció sense l'autorització prèvia i per escrit de la B:SM.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. B:SM  no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé s’haurà d’atenir a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicacions.
 • L’agent reutilitzador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, que inclou el disposat als articles 16 i 17 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com el règim sancionador previst a l’article 11 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic..

 

Política de privacitat 

 • B:SM compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir les vostres dades personals, i preservar-ne la privacitat i la confidencialitat.
 • Les vostres comunicacions es fan en un entorn segur (a l'URL del web hi ha la icona d'un cadenat tancat) amb l'objectiu de garantir, en la mesura del que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat. Aquest entorn permet encriptar la informació transmesa entre els usuaris i B:SM.
 • B:SM és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. Si actua per compte d'un ens local o de qualsevol altre organisme com a encarregada del tractament, ha d'indicar-ne el responsable.
 • La informació detallada sobre el tractament de dades s'ha d'incloure al mateix formulari (la finalitat del tractament, la cessió a tercers, el termini de conservació, etc.).
 • Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades dpo@bsmsa.cat, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.
 • Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
 • Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de B:SM.
 • Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a protecciodades@bsmsa.cat i presencialment o per correu postal al Registre General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Exclusió de responsabilitat

 • B:SM no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis derivats d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a B:SM, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de B:SM.
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i el contingut.
 • B:SM no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes.
 • B:SM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • Per tal de millorar les prestacions del lloc web, B:SM es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions i especificacions tècniques d’ús. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús i qualssevol altres condicions particulars.
 • B:SM no garanteix la continuïtat de la difusió dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.
 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Barcelona en seran els únics competents. Qualsevol usuari del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment d'aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.