INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES APLICABLE AL FORMULARI D’OPINIONS I SUGGERIMENTS

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“B:SM”), amb CIF número A-08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

S’informa a les persones interessades que el B:SM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual poden posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les persones interessades poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat realitzem el tractament?

La finalitat de tractament és registrar, gestionar i, si escau, donar resposta a les opinions i els suggeriments realitzats a B:SM mitjançant els formularis de la pàgina web.

Quines dades es tractaran?

Es tractaran les dades proporcionades per la persona interessada mitjançant el formulari de la pàgina web, que inclouen, com a mínim, les següents dades d’identificació: nom, cognoms, adreça electrònica, número de document d’identitat personal i domicili.  Així mateix, es tractaran les dades que, en el seu cas, la persona interessada pugui proporcionar en comunicacions posteriors.

Què ens legitima per realitzar el tractament?

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable a B:SM, derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

En el supòsit que B:SM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades únicament seran comunicades a la base de dades de l’Ajuntament de Barcelona coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni d’acord amb el procediment específic definit per l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la finalitat per a la qual es van recollir. Així mateix, es conservaran mentre siguin necessàries per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, les persones interessades tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, llevat que hagin de prevaldre motius legítims imperiosos per al tractament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, B:SM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités la persona interessada, B:SM l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, les persones interessades podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/).