Normative

white

Normativa/Instrucción

Ámbito de aplicación B:SM

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Contractació de B:SM

 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost)

Celebració d'espectacles en  instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum

 

Procediment de pre reserva i reserva d’instal·lacions

Cessions d’espai de les instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum

 

Decret sobre l’activitat de guia de turisme (decret 5/1998, de 7 de gener)

Park Güell

 

Ordenança de circulació

Bicing Aparcament regulat en superfície 

 

Ordenança fiscal 3.1 Ajuntament de Barcelona

 Servei de retirada de vehicles – Grua Municipal

 

Condicions reguladores de l’accés i la utilització del servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing)

Bicing

 

Condicions d'accés al Parc Zoològic de Barcelona 

Zoo

 

Condicions d’accés al Park Güell

Park Güell

 

Ordenança Fiscal 3.12 Ajuntament de Barcelona

Estacionament regulat

 

Reglament del Port Olímpic

Port Olímpic

 

Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (“Llei de Ports”)

Port Olímpic

 

Reglament de Policia Portuària de la Generalitat de Catalunya

Port Olímpic

 

Reglament del Port Olímpic

Port Olímpic

 

Normes d’ús

Estacions

 

Normes d’ús

Endolla

 

Reglament intern Aparcaments de la xarxa

Xarxa Aparcaments BSM

 

Decret 179/1995 de 13 de juny, mitjançant el qual s’aprova el Reglament obres, activitats i serveis  dels ens locals

Aprovació projectes conservació i manteniment

 

Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització

Aprovació projecte obres ordinàries d’infraestructures i projectes d’urbanització

 

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Dades personals

 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Transparència i Bon govern

 

Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Transparència i Bon Govern

 

Pla Antifrau