align-right
float-yes
color-primary
grey

 

 

Preàmbul

 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.” disposa d’un Sistema de Compliment que contribueix a garantir una gestió d´acord amb els valors i els principis ètics d´actuació i de bon govern de la companyia.

El Canal Ètic forma part del sistema de Compliment esmentat, com a canal de comunicació de consultes i suggeriments relacionats amb el Codi Ètic, però també, com a canal per a comunicar qualsevol indici d'irregularitat que estigui relacionat amb un incompliment de la normativa i del Codi esmentat.

El Canal Ètic s'ha anat adaptant als recents canvis normatius establerts per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, i per la Llei 2/2003, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En aquest sentit, el Canal Ètic forma part del Sistema Intern d'Informació de l´organització, essent la via preferent d'entrada de totes aquelles comunicacions  incloses a l'àmbit d'aplicació de la referida normativa europea i estatal, i s'hi pot accedir a través del següent enllaç.
 

El Canal Ètic de BSM

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“B:SM”), amb CIF número A-08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

S’informa a les persones interessades que el B:SM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual poden posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les persones interessades poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat realitzem el tractament?

La finalitat de tractament és registrar, gestionar i, si escau, donar resposta a les opinions i els suggeriments realitzats a B:SM mitjançant els formularis de la pàgina web.

Quines dades es tractaran?

Es tractaran les dades proporcionades per la persona interessada mitjançant el formulari de la pàgina web, que inclouen, com a mínim, les següents dades d’identificació: nom, cognoms, adreça electrònica, número de document d’identitat personal i domicili.  Així mateix, es tractaran les dades que, en el seu cas, la persona interessada pugui proporcionar en comunicacions posteriors.

Què ens legitima per realitzar el tractament?

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable a B:SM, derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

En el supòsit que B:SM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades únicament seran comunicades a la base de dades de l’Ajuntament de Barcelona coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni d’acord amb el procediment específic definit per l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la finalitat per a la qual es van recollir. Així mateix, es conservaran mentre siguin necessàries per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, les persones interessades tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, llevat que hagin de prevaldre motius legítims imperiosos per al tractament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, B:SM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités la persona interessada, B:SM l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, les persones interessades podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/).

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES APLICABLE AL FORMULARI D’OPINIONS I SUGGERIMENTS

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“B:SM”), amb CIF número A-08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

•          Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•          Telèfon: 93 887 50 34

•          Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

S’informa a les persones interessades que el B:SM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual poden posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les persones interessades poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

•          Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•          Telèfon: 93 887 50 34

•          Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat realitzem el tractament?

La finalitat de tractament és registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública realitzades a l’empara de la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quines dades es tractaran?

Es tractaran les següents dades d’identificació de la persona interessada, proporcionades mitjançant el formulari de la pàgina web: nom, cognoms, adreça electrònica, número de document d’identitat personal i domicili.

Què ens legitima per realitzar el tractament?

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable a B:SM, derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

En cas que B:SM no disposi la informació sol·licitada, la sol·licitud serà derivada a l’administració, entitat u òrgan que correspongui, de conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 19/2014.

Si la sol·licitud d’informació pública pot afectar drets o interessos de tercers identificats o fàcilment identificables, se’ls donarà trasllat de la sol·licitud d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 19/2014.

Les dades de la seva sol·licitud podran ser comunicades a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en els casos previstos en la Llei 19/2014.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la finalitat per a la qual es van recollir. Així mateix, es conservaran mentre siguin necessàries per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, les persones interessades tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, llevat que hagin de prevaldre motius legítims imperiosos per al tractament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, B:SM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités la persona interessada, B:SM l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, les persones interessades podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/).

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES APLICABLE AL FORMULARI D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
white

Treballem per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns, els negocis i  els col·laboradors, d'acord amb els eixos formatius, de captació del talent extern i intern i de desenvolupament professional. A B:SM dissenyem el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per a la millora de les capacitats  dels treballadors.

Assoliments 2016

  • Implantar els Itineraris Professionals a l'empresa. L'objectiu dels itineraris professionals no és altre que ajudar a la plantilla de B:SM que de manera voluntària desitgin créixer professionalment dins l'organització. Per això, en aquest any 2016 vam oferir diferents píndoles formatives que els ajudés a millorar en aquelles competències que els podrà acompanyar en un futur, si ho desitgen, a accedir a altres llocs de treball dins de BSM. L'acceptació ha estat força satisfactòria: El 12,39% de la plantilla es va acollir als itineraris i es van formar com a mínim en una de les píndoles formatives que vam oferir. 164 treballadors/es van realitzar una de les 7 accions formatives amb un total de 3.469 hores de formació. Paral·lelament a Park Güell es va impulsar el  Circuit del Talent amb el mateix objectiu.
  • Aprofundir en les relacions Universitat/Empresa. L'objectiu era establir un conveni col·laboratiu amb les universitats per incorporar personal en pràctiques a l'empresa. El conveni no s'ha realitzat, però aquest any, hem augmentat la figura del personal en pràctiques: Tres departaments més han incorporat personal en pràctiques. També volem destacar que no ens hem centrat només en l'àmbit universitari sino que també col·laborem amb Centres de Cicle Formatiu i Centres que imparteixen Certificacions de Professionalitat.

Fets destacats 2016

El 96,96% de la plantilla ha realitzat almenys una acció formativa aquest any 2016 i el total d'hores de formació han estat les més altes en tots els anys de B:SM: 29.216 hores.

El model d'Itineraris Professionals va rebre una menció especial en els Premis Talent Mobility 2016, atorgat per la Consultora Lee Hecht Harrison, com a reconeixement per treballar pel desenvolupament professional dels/les treballadors/es.

En el Circuit del Talent, la participació va ser del 22% de la plantilla del Park Güell (79 persones), 11 treballadors/es formats/des i 220 hores de formació.


La tendència dels últims tres anys és augmentar el nombre d’assistents a les formacions, amb l’objectiu d’arribar a impartir com a mínim un curs a cada persona de l’organització. Es pot observar en el gràfic històric d'indicadors de formació, que del total de la plantilla el % de treballadors que s’han format aquest any ha estat un 95,92%, per tant, un 5,13% més que l’any 2015.

Assistents per gènere

Històric d'Indicadors de formació

Hores per persona i categoria

Històric d'hores de formació per categoria

Percentatge de personal format segons relació laboral

Imatge
Percentatge personal format contracte 2016
white

Promig d'hores de formació distribuïda segons relació laboral

Imatge
Formacio promig hores contracte 2016
white

Veure l'històric d'indicadors de Formació

Hores de formació per categoria i gènere

Accions formatives per objectiu

Distribució de participacions per objectius

Hores per lloc de feina

Hores dedicades a la formació per gènere

Històric anual per objectiu i gènere

Imatge
Formacio grafica per objectiu genere 2016
white

Nova avaluació de l'acompliment

L'Avaluació d'acompliment que es realitzava cada any ha canviat. A partir d'ara, l'avaluació d'acompliment se centrarà en el percentatge d'assoliment del treballador respecte als objectius de la missió de cada negoci i unitat. La part d'avaluació de deseiximent es centrarà en la part competencial del treballador per ajudar-lo a millorar en aquelles competències que necessiti. Per això estem treballant en un nou model que presentarem en el segon trimestre de l'any 2017 i on els comandaments podran avaluar competencialment al seu equip. Aquest any 2016 s'han avaluat 71 comandaments de B:SM i PATSA.

Avaluació de comandaments per gènere


white

Reptes 2017

large
Imatge
Social icon

Social

Dissenyar el perfil de formadors interns. Elaborar el perfil de formador intern de B:SM, detectar nous formadors i dotar-los de les eines necessàries per a ser formadores dels seus companys. Contribuïm a la millora i creixement dels nostres treballadors.

large
Imatge
Economic icon

Econòmic

Consolidar els Itineraris Professionals. Potenciar la participació dels/les traballadors/es, acompanyar-los en aquesta aposta personal i professional del seu futur. Estarem al seu costat per oferir-los aquelles píndoles formatives les quals detectem que més necessiten i que responen als llocs de treball de BSM en els que hi haurà més demanda en els propers anys. Per aquest motiu, en el 2017 ampliarem l'oferta formativa en un 50%. 

large
Imatge
Ambiental icon

Ambiental

Digitalitzar els llocs de treball. Revisió dels actuals llocs de treball i incorporar les competències digitals necessàries per donar resposta a les demandes actuals. Consolidant aquest repte contribuïm a la sostenibilitat dels propis llocs de treball. 

Formació i desenvolupament professional 2016
white

Pla de Formació

L'eix formatiu se centra en el Pla de Formació  que es nodreix dels negocis, els treballadors, els caps i la Direcció de Persones. És a partir d'aquí que s'elabora el Pla i es divideix en tres grans blocs

TRANSVERSAL

Es tracta de formació per millorar competències comunes en el conjunt de l’organització partint d'objectius genèrics no crítics pel lloc de treball. Les matèries que tradicionalment formen part d’aquest bloc son la Prevenció de Riscos Laborals, l'ofimàtica i els idiomes. En el cas de l'ofimàtica i els idiomes, la formació s’anuncia públicament per tal que els professionals de BSM s’hi puguin apuntar voluntàriament.

DE NEGOCI

Es tracta de formació detectada des del negoci i pensada per millorar les competències del negoci en general i/o del lloc de treball en particular.

Un cop l’any, en el darrer trimestre la Direcció de Persones es reuneix amb els diferents responsables per a valorar quines seran les accions formatives que s'hauran de desenvolupar l'any següent, que ajudaran a millorar les competències dels seus col·laboradors i assolir amb major èxit els objectius de la unitat.

No obstant això, al llarg de l’any poden sorgir noves necessitats que s'incorporen al Pla de Formació. Aquestes formacions tracten habilitats, en noves tecnologies o eines de treball específiques del lloc que s'han d'assolir per desenvolupar la feina normalment. Aquestes formacions són imprescindibles i requereixen l'assoliment dels objectius de la formació per part de cada participant.

INDIVIDUAL

Formació adreçada a millorar les competències individuals de les persones, tant pensant en el seu lloc de treball actual, com en la seva carrera futura dins de l’organització.

Aquesta formació sorgeix principalment de l'avaluació de la persona i dins l’entrevista de devolució (Pla de desenvolupament Professional) que manté la persona amb el seu comandament immediat i que es realitza durant el primer trimestre de l’any. El cap i el col·laborador arriben al compromís de les accions que s'hauran de desenvolupar al llarg de l’any i quines accions formatives poden ajudar al col·laborador en el seu desenvolupament professional. 

De la mateixa manera, un treballador al llarg de l’any es pot interessar per realitzar una formació que creu que és interessant per al seu desenvolupament professional i que mitjançant el seu comandament, pot fer arribar a la Direcció de Persones perquè l’aprovi i la pugui realitzar.

 

Torneu Formació i desenvolupament professional 2015

Pla de Formació i Desenvolupament