white

1.- Dret d'accés a informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i al Títol III del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació pública.

En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública de l´Ajuntament de Barcelona. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència de l´Ajuntament de Barcelona o al de la companyia.

grey

2.- Com cal presentar una sol·licitud d’accés a la informació pública

Qualsevol persona física més gran de 16 anys, o jurídica, pot presentar una sol·licitud. Les sol·licituds s'han de presentar, presencialment o per internet, al registre de l'Ajuntament de Barcelona, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat de la persona sol·licitant. Aquest requeriment de la Llei de transparència permet iniciar un procediment administratiu en els termes previstos per la legislació vigent, la qual cosa garanteix els drets de les persones sol·licitants pel que fa a control de terminis i la possibilitat d’interposició de recursos en cas de disconformitat; d’altra banda, requereix, segons disposa la llei, que acreditin la seva identitat.

Per formular les sol·licituds de forma presencial, cal emplenar aquesta instància i presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Barcelona. El Departament de Transparència i Bones Pràctiques municipal, determinarà quina entitat o unitat administrativa (direcció, departament, institut, empresa...) de l’Ajuntament disposa de la informació demanada, i li farà arribar la petició.

També pot formular la seva sol·licitud d´informació pública a través del formulari electrònic activat a tal efecte al Portal de Transparència de BSM.

white

3.- Més informació i accés a la presentació de sol·licituds en línia

El tràmit permet demanar qualsevol informació pública de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes dependents.

S’entén per informació pública aquella informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, elaborada per l´Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats per la normativa.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d'accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

I si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions. 

Per més informació, relativa al procediment de gestió de les sol·licituds vigent, us podeu adreçar al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona en l’apartat «El dret d’accés a la informació pública».

Imatge
Dret d'accés a informació pública

1.- Accés a la informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i al Títol III del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació pública.

En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública de l´Ajuntament de Barcelona. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència de l´Ajuntament de Barcelona o al de la companyia.

Prova
align-right
float-yes
color-primary
grey

 

 

Preàmbul

 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.” disposa d’un Sistema de Compliment que contribueix a garantir una gestió d´acord amb els valors i els principis ètics d´actuació i de bon govern de la companyia.

El Canal Ètic forma part del sistema de Compliment esmentat, com a canal de comunicació de consultes i suggeriments relacionats amb el Codi Ètic, però també, com a canal per a comunicar qualsevol indici d'irregularitat que estigui relacionat amb un incompliment de la normativa i del Codi esmentat.

El Canal Ètic s'ha anat adaptant als recents canvis normatius establerts per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, i per la Llei 2/2003, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En aquest sentit, el Canal Ètic forma part del Sistema Intern d'Informació de l´organització, essent la via preferent d'entrada de totes aquelles comunicacions  incloses a l'àmbit d'aplicació de la referida normativa europea i estatal, i s'hi pot accedir a través del següent enllaç.
 

El Canal Ètic de BSM

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“B:SM”), amb CIF número A-08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

S’informa a les persones interessades que el B:SM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual poden posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les persones interessades poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

•             Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•             Telèfon: 93 887 50 34

•             Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat realitzem el tractament?

La finalitat de tractament és registrar, gestionar i, si escau, donar resposta a les opinions i els suggeriments realitzats a B:SM mitjançant els formularis de la pàgina web.

Quines dades es tractaran?

Es tractaran les dades proporcionades per la persona interessada mitjançant el formulari de la pàgina web, que inclouen, com a mínim, les següents dades d’identificació: nom, cognoms, adreça electrònica, número de document d’identitat personal i domicili.  Així mateix, es tractaran les dades que, en el seu cas, la persona interessada pugui proporcionar en comunicacions posteriors.

Què ens legitima per realitzar el tractament?

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable a B:SM, derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

En el supòsit que B:SM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades únicament seran comunicades a la base de dades de l’Ajuntament de Barcelona coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni d’acord amb el procediment específic definit per l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la finalitat per a la qual es van recollir. Així mateix, es conservaran mentre siguin necessàries per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, les persones interessades tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, llevat que hagin de prevaldre motius legítims imperiosos per al tractament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, B:SM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités la persona interessada, B:SM l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, les persones interessades podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/).

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES APLICABLE AL FORMULARI D’OPINIONS I SUGGERIMENTS

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“B:SM”), amb CIF número A-08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

•          Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•          Telèfon: 93 887 50 34

•          Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

S’informa a les persones interessades que el B:SM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual poden posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les persones interessades poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

•          Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

•          Telèfon: 93 887 50 34

•          Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat realitzem el tractament?

La finalitat de tractament és registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública realitzades a l’empara de la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quines dades es tractaran?

Es tractaran les següents dades d’identificació de la persona interessada, proporcionades mitjançant el formulari de la pàgina web: nom, cognoms, adreça electrònica, número de document d’identitat personal i domicili.

Què ens legitima per realitzar el tractament?

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable a B:SM, derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

En cas que B:SM no disposi la informació sol·licitada, la sol·licitud serà derivada a l’administració, entitat u òrgan que correspongui, de conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 19/2014.

Si la sol·licitud d’informació pública pot afectar drets o interessos de tercers identificats o fàcilment identificables, se’ls donarà trasllat de la sol·licitud d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 19/2014.

Les dades de la seva sol·licitud podran ser comunicades a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en els casos previstos en la Llei 19/2014.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la finalitat per a la qual es van recollir. Així mateix, es conservaran mentre siguin necessàries per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, les persones interessades tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, llevat que hagin de prevaldre motius legítims imperiosos per al tractament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, B:SM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités la persona interessada, B:SM l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, les persones interessades podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/).

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES APLICABLE AL FORMULARI D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
white

Treballem per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns, els negocis i  els col·laboradors, d'acord amb els eixos formatius, de captació del talent extern i intern i de desenvolupament professional. A B:SM dissenyem el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per a la millora de les capacitats  dels treballadors.

Assoliments 2016

  • Implantar els Itineraris Professionals a l'empresa. L'objectiu dels itineraris professionals no és altre que ajudar a la plantilla de B:SM que de manera voluntària desitgin créixer professionalment dins l'organització. Per això, en aquest any 2016 vam oferir diferents píndoles formatives que els ajudés a millorar en aquelles competències que els podrà acompanyar en un futur, si ho desitgen, a accedir a altres llocs de treball dins de BSM. L'acceptació ha estat força satisfactòria: El 12,39% de la plantilla es va acollir als itineraris i es van formar com a mínim en una de les píndoles formatives que vam oferir. 164 treballadors/es van realitzar una de les 7 accions formatives amb un total de 3.469 hores de formació. Paral·lelament a Park Güell es va impulsar el  Circuit del Talent amb el mateix objectiu.
  • Aprofundir en les relacions Universitat/Empresa. L'objectiu era establir un conveni col·laboratiu amb les universitats per incorporar personal en pràctiques a l'empresa. El conveni no s'ha realitzat, però aquest any, hem augmentat la figura del personal en pràctiques: Tres departaments més han incorporat personal en pràctiques. També volem destacar que no ens hem centrat només en l'àmbit universitari sino que també col·laborem amb Centres de Cicle Formatiu i Centres que imparteixen Certificacions de Professionalitat.

Fets destacats 2016

El 96,96% de la plantilla ha realitzat almenys una acció formativa aquest any 2016 i el total d'hores de formació han estat les més altes en tots els anys de B:SM: 29.216 hores.

El model d'Itineraris Professionals va rebre una menció especial en els Premis Talent Mobility 2016, atorgat per la Consultora Lee Hecht Harrison, com a reconeixement per treballar pel desenvolupament professional dels/les treballadors/es.

En el Circuit del Talent, la participació va ser del 22% de la plantilla del Park Güell (79 persones), 11 treballadors/es formats/des i 220 hores de formació.


La tendència dels últims tres anys és augmentar el nombre d’assistents a les formacions, amb l’objectiu d’arribar a impartir com a mínim un curs a cada persona de l’organització. Es pot observar en el gràfic històric d'indicadors de formació, que del total de la plantilla el % de treballadors que s’han format aquest any ha estat un 95,92%, per tant, un 5,13% més que l’any 2015.

Assistents per gènere

Històric d'Indicadors de formació

Hores per persona i categoria

Històric d'hores de formació per categoria

Percentatge de personal format segons relació laboral

Imatge
Percentatge personal format contracte 2016
white

Promig d'hores de formació distribuïda segons relació laboral

Imatge
Formacio promig hores contracte 2016
white

Veure l'històric d'indicadors de Formació

Hores de formació per categoria i gènere

Accions formatives per objectiu

Distribució de participacions per objectius

Hores per lloc de feina

Hores dedicades a la formació per gènere

Històric anual per objectiu i gènere

Imatge
Formacio grafica per objectiu genere 2016
white

Nova avaluació de l'acompliment

L'Avaluació d'acompliment que es realitzava cada any ha canviat. A partir d'ara, l'avaluació d'acompliment se centrarà en el percentatge d'assoliment del treballador respecte als objectius de la missió de cada negoci i unitat. La part d'avaluació de deseiximent es centrarà en la part competencial del treballador per ajudar-lo a millorar en aquelles competències que necessiti. Per això estem treballant en un nou model que presentarem en el segon trimestre de l'any 2017 i on els comandaments podran avaluar competencialment al seu equip. Aquest any 2016 s'han avaluat 71 comandaments de B:SM i PATSA.

Avaluació de comandaments per gènere


white

Reptes 2017

large
Imatge
Social icon

Social

Dissenyar el perfil de formadors interns. Elaborar el perfil de formador intern de B:SM, detectar nous formadors i dotar-los de les eines necessàries per a ser formadores dels seus companys. Contribuïm a la millora i creixement dels nostres treballadors.

large
Imatge
Economic icon

Econòmic

Consolidar els Itineraris Professionals. Potenciar la participació dels/les traballadors/es, acompanyar-los en aquesta aposta personal i professional del seu futur. Estarem al seu costat per oferir-los aquelles píndoles formatives les quals detectem que més necessiten i que responen als llocs de treball de BSM en els que hi haurà més demanda en els propers anys. Per aquest motiu, en el 2017 ampliarem l'oferta formativa en un 50%. 

large
Imatge
Ambiental icon

Ambiental

Digitalitzar els llocs de treball. Revisió dels actuals llocs de treball i incorporar les competències digitals necessàries per donar resposta a les demandes actuals. Consolidant aquest repte contribuïm a la sostenibilitat dels propis llocs de treball. 

Formació i desenvolupament professional 2016