Resultats econòmics 2017

white

L’exercici 2017 s’ha desenvolupat dins d’un context macroeconòmic, caracteritzat per un creixement sostingut per quart any consecutiu, que s’ha situat en un 3,1 % del PIB, i que podem qualificar de significatiu i que ha permès, en general, aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.

Els lamentables i greus esdeveniments del mes d’agost i l’agitada situació política que s’ha donat al llarg de l’últim trimestre de l’any, han afectat de forma desigual a les diferents activitats gestionades per BSM.

En aquest context, els serveis relacionats amb la mobilitat presenten una evolució positiva de l’activitat en Aparcaments, Bicing i Zona BUS i negativa en AREA i GRUES, en relació als serveis de lleure, l’evolució és positiva en Parcs i Anella Olímpica, i negativa al Zoo, afectat per les importants obres de millora que s’estan portant a termini.

 

Imatge
Resultats economics 2017 GRI
white

INVERSIONS

L’execució d’inversions finançades per BSM ha ascendit a 9,2 milions d’euros, i les executades per encàrrec i finançament de l’Ajuntament, per import de 2,2 milions d’euros, resultant un total d’inversió executada de 11,5 milions d’euros.

Balanç i compte de resultats individual de B:SM

Imatge
Balanc Actiu 1
Imatge
Balanc Passiu 1
Imatge
Perdues i Guanys BSM 1
white

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

L'evolució dels ingressos, en milers d'euros, per activitat és la següent:

Imatge
Evolucio dels Ingressos
white

L’exercici 2017 presenta un  augment dels ingressos totals del 0,9% respecte el 2016.

Els ingressos d’explotació d’aparcaments han augmentat en un 5,4%, fruït de l’augment dels ingressos en totes les seves modalitats de rotació i pupil·latge.

Els ingressos del Servei Municipal d’AREA disminueixen en un 3,2%, com a conseqüència de  la disminució de places del 5% en Zona Blava i reducció en l’ocupació de la Zona Blava Turisme.

El Servei Municipal de Grua presenta una disminució del 0,5%, donat a la reducció del número de vehicles cobrats amb un 2,9% i els increments de ingressos per desenganxaments, venta ferralla...

En ambdós serveis municipals cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l’AREA des de 2009 fins al 2017, exceptuant el 2012 i, en el cas de les taxes de GRUA, una congelació en el mateix període amb l’excepció d’una disminució de taxes del 2% en l’exercici 2012.

Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 1,8%, donat a l’augment en les expedicions regulars facturades en tots els trams. Augmenten també el nombre d’autocars que han utilitzat la Plataforma Logística del Park Güell.

El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing), és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es gestiona per BSM mitjançant encàrrec de gestió.

A l’exercici 2017 els ingressos dels usuaris del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing) han estat de 6.259 milers d’euros (5.862 milers al 2016), què representa un 6,8%, principalment pels ingressos del Bicing-Mecànic, i en menor mesura, el Bicing-Elèctric sent el 2016 el primer exercici d’activitat complerta.

Els ingressos del Zoo han disminuït en un 9,4%. Durant l’any 2017 han visitat el Zoo 870.370 persones, un 13,6% inferior a l’any anterior, bàsicament per l’estat de les obres i els esdeveniment mencionats. El nombre de socis del Zoo Club s’ha reduït en un 19,9%.

El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha disminuït respecte l’any anterior, un 14,4%, donat que hi ha hagut menys activitat en les dues instal·lacions més importants, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi, donada l’excepcional activitat de l’exercici 2016, així com la cancel·lació imprevista d’alguns concerts.

Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 3,8%, donat a l’increment dels visitants en un 5,5%. En aquest exercici 2017 han entrat un total de 2.988.616 visitants de pagament, front als 2.802.414 del 2016.

En el Parc Fòrum i Parc Montjuïc, els ingressos han disminuït en un 9,2%, donat que s’han fet més descomptes en el actes més rellevants i s’han fet menys filmacions en els espais del Parc Fòrum

Grup BSM

Al tancament de l'exercici 2017, la Societat gestiona altres serveis i activitats municipals de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. El detall de les societats dins d'i fora del perímetre de consolidació, es pot consultar aquí.

S’ha realitzat la consolidació pel mètode d’integració global sobre les societats que es troben dins del perímetre de consolidació i se’n té un domini majoritari, és a dir, una participació superior al 50%. I sobre les societats associades (participació superior al 20% i inferior al 50%), s’ha aplicat el mètode de posada en equivalència.

Balanç i compte de resultats consolidat de B:SM i societats depenents

Imatge
Balanc Actiu Consolidat 2
Imatge
Balanc Passiu Consolidat 2
Imatge
Perdues i Guanys Consolidat 2
white

EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT

En el context macroeconòmic i donat el fort creixement de l’exercici 2017, s’espera que el 2018 presenti amb una lleugera moderació del creixement que permetrà seguir millorant el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.

Pel que fa als costos, s’esperen que augmentin, respecte al 2017, donat el cost previst de les actuacions de millora i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Park Güell, així com d’altres reparacions de manteniment i millora i a la major despesa de personal.

Com a conseqüència de l’evolució indicada en els ingressos i les despeses, s’espera que el resultat 2018 en el conjunt de les activitats gestionades disminueixi respecte aquest exercici 2017.

L’actuació inversora total pressupostada per al 2018 ascendeix a 33,1 milions d’euros. Com a inversió pròpia de BSM és preveu un total de 24,8 milions, dels quals 10,6 milions d’euros corresponen a l’activitat de l’AREA per la renovació dels parquímetres. Com encàrrec d’inversió de l’Ajuntament es preveu un total de 3,3 milions d’euros, dels quals 1,1 milions d’euros correspon a la Reforma Integral del Zoo i 2,2 milions d’euros als enjardinaments de Menéndez Pelayo. I, un total de 4,8 milions d’euros d’obres aniran com despesa, entre les que destaca la continuació de la remodelació dels entorns del Park Güell per import de 2,9 milions d’euros.