Resultats econòmics 2016

white

L'exercici 2016 s'ha desenvolupat dins d'un context macroeconòmic, caracteritzat per un creixement del 3,2% del PIB, que podem qualificar de significatiu, que ha permès, en general, aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el  conjunt d'activitats que gestiona BSM.

Imatge
Resultats economics 2016
white

L'exercici 2016 pot qualificar-se de satisfactori, tant per l'evolució de les diferents activitats i serveis que desenvolupa BSM, com pel resultat obtingut. Els ingressos d'explotació s'han situat en 129,6 milions d'euros (124,1 milions d'euros el 2015) i les despeses d'exploració en 112,8 milions d'euros (106,6 milions d'euros el 2015).

El resultat d'exploració es situa en 17,0 milions d'euros (igual que en el 2015), donat que tant la xifra d'ingressos com de despeses, s'ha incrementat pràcticament en la mateixa proporció. El resultat de l'exercici presenta un benefici de 17,4 milions d'euros (17,7 milions d'euros de l'exercici 2015).

INVERSIONS

L'execució d'inversions finançades per BSM ha ascendit a 13,4 milions d'euros, i les executades per encàrrec i finançament de l'Ajuntament, per import de 0,7 milions d'euros, resultant un total d'inversió executada de 14,1 milions d'euros.

Balanç i compte de resultats individual de B:SM

Imatge
Balanc Individual 1 2016
Imatge
Balanc Individual 2 2016
Imatge
Perdues i Guanys Individual 2016
white

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

L'evolució dels ingressos, en milers d'euros, per activitat és la següent:

Imatge
Ingressos 2016
white

L'exercici 2016 presenta un augment dels ingressos totals del 4,5% respecte al 2015. Els ingressos d'explotació d'aparcaments han augmentat en un 7,4% fruit de l'augment dels ingressos en totes les seves modalitats de rotació i pupil·latge. Els ingressos del Servei Municipal d'AREA augmenten en un 6,2% com a conseqüència de l'increment de l'ocupació de places, destacant l'increment en l'ocupació de la Zona Verda d'ús forà amb un 15,3%.

El servei Municipal de Grua presenta, tot i la disminució dels ingressos per vehicles cobrats, un increment moderat del 0,8% donat l'increment de vehicles abandonats i la venda de ferralla. En ambdós serveis municipals cal assenyalar l'evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l'AREA des del 2009 fins al 2016, exceptuant el 2012 i en el cas de les taxes de GRUA, una congelació en els últims 6 anys amb l'excepció d'una disminució de taxes del 2% en l'exercici 2012.

El nivell d'ingressos de l'Anella Olímpica ha augmentat significativament respecte a l'any anterior, un 25,0%, donat que hi ha hagut més activitat en les dues instal·lacions més importants, l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi. També cal destacar increment en els ingressos derivats del contracte signat amb Open Camp (Senyalar la despesa per depreciació del compte a cobrar).

Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 6,3% donat l'increment dels visitants i al nou servei de visites guiades, prestat en aquest espai, què es va inicial al novembre del 2015. En aquest exercici 2016 han entrat un total de 2.802.414 visitants de pagament, enfront dels 2.611.542 del 2016.

En el Parc Fòrum-Montjuïc, els ingressos han augmentat, donat que s'han celebrat més actes i s'han fet més filmacions en els espais del Parc Fòrum

Grup BSM

Al tancament de l'exercici 2016, la Societat gestiona altres serveis i activitats municipals de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. El detall de les societats que formen el Grup Barcelona de SErveis Municipals i que forment part del perímetre de consolidació és el següent:

Imatge
Detall Societats Grup BSM
white

Fora del perímetre de consolidació, tenim altres participacions minoritàries en les següents societats:

Imatge
Altres participations
white

Balanç i compte de resultats consolidat de B:SM i societats depenents

Imatge
Balanc Consolidat 1 2016
Imatge
Balanc Consolidat 2 2016
Imatge
Perdues i Guanys Consolidat 2016
white

EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT

En el context macroeconòmic i donat el creixement de l'exercici 2016, s'espera que el 2017 presenti amb una lleugera moderació del creixement que permetrà seguir millorant el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d'activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.

Pel que fa als costos, s'esperen que augmentin, respecte al 2016, donat el cost previst de les actuacions de millora i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Park Güell, així com d'altres reparacions de manteniment i millora, bàsicament en aparcaments i a la major despesa de personal. Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, s'espera que el resultat 2017 en el conjunt de les activitats gestionades disminueixi aquest exercici 2016.

L'actuació inversora pressupostada per al 2017 és de 36,0 milions, dels quals 21,9 milions d'euros corresponen a l'activitat de l'AREA per la renovació dels parquímetres, 2,6 milions a l'Aparcament del Mercat de Sant Antoni, 2,3 milions a la rehabilitació de l'Edifici d'avinguda de Sant Josep de la Muntanya i 9,2 milions a la resta d'activitats de BSM.