Resultats econòmics 2015

white

L'exercici 2015 ha presentat un context macroeconòmic caracteritzat per un creixement significatiu del PIB, amb expectatives de continuació del mateix al 2016, i què ha permès en general aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.

Imatge
Resultats economics 2015
white

El resultat d’explotació corrent ha estat de 17,5 milions d’euros (16,8 milions d’euros el 2014). El resultat d’explotació queda en 17,0 milions d’euros (16,7 milions d’euros al 2014), en incloure els deterioraments i resultats per alienacions d’immobilitzat i participacions financeres per un import de 0,5 milions d’euros (0,1 milions d’euros al 2014).

En conclusió, s’ha aconseguit augmentar el resultat d’explotació corrent en 0,7 milions d’euros, donat que, tot i la disminució dels ingressos d’explotació en 2,1 milions d’euros s’han reduït els costos en 2,8 milions d’euros. Tot això, tenint en compte la reducció significativa tant d’ingressos com de costos que ha suposat el traspàs de la gestió dels 15 aparcaments a la nova societat BAMSA amb data 1 de novembre de 2014.

El resultat de l’exercici dóna un benefici de 17,7 milions d’euros (18,0 milions d’euros de l’exercici 2014), l’any 2015 s’ha registrat un impost de societats positiu per un import de 0,3 milions d’euros, per l’ajust dels crèdits fiscals per la baixada del tipus impositiu del 28% al 25%, per al 2016, i la reversió de la llibertat d’amortització (l’any 2014 l’impost de societats positiu va ser per un import de 1,8 milions.

Balanç i compte de resultats individual de B:SM

Balanç individual

Imatge
Balanc individual 2015
white

Compte de resultats individual

Imatge
 csm_Perdues_i_Guanys_Individual_BSM_2015
white

Balanç i compte de resultats consolidat de B:SM i societats depenents

Balanç consolidat

Imatge
Balanc Consolidat 2015
white

Compte de resultats consolidat

Imatge
csm_Perdues_i_Guanys_Consolidatl_BSM_2015
white

Els ingressos de la Societat es presenten al Compte de Pèrdues i Guanys sota els epígrafs de:

Imatge
Ingressos Anual 2015
white

L’exercici 2015 presenta una disminució dels ingressos totals de l’1,7% respecte el 2014, i dels ingressos per activitats del 1,6%.

Els ingressos d’explotació d’aparcaments han disminuït en un 24,5%, com a conseqüència de la revocació de la gestió directa de quinze aparcaments, afectats per l’operació BAMSA amb efectes l’1 de novembre de 2014. Els ingressos del Servei Municipals d’AREA augmenten en un 2,6%, com a conseqüència de l’increment de les places operatives de la Zona Verda i de l’increment dels ingressos per la nova tarifa de la Zona Bus. El Servei Municipal de Grua presenta una disminució del 4,2%, conseqüència de la disminució del nombre de jornades i de vehicles recollits i la seva composició. En ambdós serveis cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l’AREA des del 2009 fins el 2015, exceptuant el 2012 i, en el cas de les taxes de Grua, una congelació en els últims sis anys amb l’excepció d’una disminució de taxes del 2% en l’exercici 2012. Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 3,6%, a causa de l’increment del número d’autocar que han utilitzat la Plataforma Logística del Park Güell i l’ingrés per cessions d’espais publicitaris a l’estació Fabra i Puig. El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing), és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es gestiona per BSM mitjançant l’encàrrec de gestió directa.

En l’exercici 2015 els ingressos dels usuaris del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing)han estat de 5.649 milers d’euros (5.162 milers d’euros al 2014), l’augment és conseqüència de la posada en marxa del Bicing-Elèctric amb un total de 45 bicicletes, 300 estacions i un total d’abonaments a final de l’exercici de 5.153. D’altra banda, els ingressos del Bicing-Mecànic ha disminuït com a conseqüència principalment de la disminució d’hores d'utilització.

Els ingressos del Zoo han disminuït en un 3,7%. Durant l’any 2015 han visitat el Zoo 1.049.376 persones, un 4,8% menys que l’any anterior, bàsicament per l’estat de les obres, tot i això es considera positiu que la xifra continuï situada per sobre del milió. El nombre de socis del Zoo Club ha disminuït en un 3,7%. D’altra banda, han compensat les disminucions els ingressos d’explotació d’altres serveis, que han augmentat en un 8,3%. El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha augmentat significativament respecte a l’any anterior, un 21,4%, ja que hi hagut més activitat i també més rellevant en les dues instal·lacions més importants, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi. També cal destacar increment en els ingressos d’explotació dels serveis de restauració i les botigues. En l’activitat Parcs, els ingressos han augmentat un 6.3% respecte a l’any anterior, a causa principalment de la gestió de la zona monumental del Park Güell on han entrat un total de 2.611.542 visitants de pagament en aquest exercici 2015, front als 2.455.979 del 2014 i al nou servei de visites guiades, prestat en aquest espai, que s’ha iniciat al novembre de 2015.

Imatge
Evolucio ingressos negocis comparatiu Anual 2015