AVÍS LEGAL I PRIVACITAT

white

Informació general del lloc web

D’acord amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de www.bsmsa.cat és BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (en endavant BSM), amb domicili a Carrer de Calàbria, 66 - 08015 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87. CIF: A08765919. Correu electrònic de contacte: bsmsa[at]bsmsa[dot]cat. Telèfon de contacte: 93 887 50 34

Política de privacitat

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“BSM”, en endavant), amb domicili a Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona i correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.

Així mateix, s’informa als interessats que BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb el que podreu contactar a través de l’adreça de correu electrònic dpo@bsmsa.cat.

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Podeu conèixer totes les activitats de tractament que realitza BSM sota la seva responsabilitat, així com la base de licitud aplicable a cadascuna d’elles, a través del nostre Registre d’Activitats de Tractament.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

BSM conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió de les mateixes o retiri el seu consentiment.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé n'hàgiu sol·licitat la seva supressió  o retirat el seu consentiment, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

BSM podrà comunicar les vostres dades a tercers públics o privats quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per prestar-li els serveis, BSM podrà comptar amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de BSM, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les vostres dades per finalitats pròpies.  

Podeu obtenir informació més detallada al nostre Registre d’Activitats de Tractament

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

BSM no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de protecció de dades.

 

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats amb les seves dades personals?

BSM no preveu la presa de decisions automatitzades o la realització de perfilats amb les seves dades personals. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de protecció de dades.

 

Quins son els seus drets com a titular de les dades?

 • Retirar el consentiment: tindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.
 • Accés: Podreu obtenir confirmació si BSM tracta les vostres dades personals, així com consultar les dades personals incloses en els tractaments de BSM.
 • Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes i completar aquelles dades que siguin incompletes.
 • Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. BSM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.
 • Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:
 • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;
 • Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Quan  BSM no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions;
 • Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. 
 • Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació amb BSM, així com transmetre-les a una altra entitat

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Carrer Calàbria, 66, 08015, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades@bsmsa.cat. L’informem que, per a l’exercici dels seus drets, haurà d’acreditat suficientment la seva identitat, indicant el dret que vol exercir.

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) si considera que BSM no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.